Audyty unijne

Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów finansowanych z Budżetu Państwa.
Głównym celem audytu, jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

 

Audyt obejmuje przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, a także sprawozdawczości z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.


Audyty projektów unijnych prowadzone są przez niezależne zespoły składające się z audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w kontroli projektów unijnych, które dokonują audytów pod kątem prawidłowego przebiegu realizacji projektów. W szczególności sprawdzeniu podlegają:

  • dokumentacja dotycząca projektu,
  • podjęcie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie,
  • rzeczywiste poniesienie deklarowanych wydatków,
  • kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, zgodność kwot wynikających z wniosku o płatność z zapisami księgowymi,
  • wiarygodność sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych przez beneficjenta, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
  • sposób monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań,
  • stosowanie zasad dotyczących promocji i reklamy projektu,
  • poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • sposób archiwizowania dokumentów.


Audyt przeprowadzamy zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów.

Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzamy raport i opinię o prawidłowości realizacji projektu i jego finansowaniu.